Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 
Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška č.1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 18.06.2021
Obecně závazná vyhláška obce Hněvnice č.2/2020 o místním poplatku ze psů 18.06.2021
Obecně závazná vyhláška obce Hněvnice č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 18.06.2021
Obecně závazná vyhláška obce Hněvnice č. 4/2020. kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce 18.06.2021
4/2017 školské obvody ZŠ 22.06.2017
3/2017 školské obvody MŠ 22.06.2017 
2/2017 o nakládání s odpadem 22.06.2017
1/2017 místní poplatek za užívání VP 22.06.2017
2/2012 upravují pohyb psů na veřejném prostranství 24.2.2003
3/2012 o místním poplatku ze psů  
Směrnice o finanční kontrole 01.05.2017
Směrnice pro interní oběh účetních dokladů 10.11.2010
Jednací řád zastupitelstva obce 10.11.2010 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006  

Usnesení zastupitelstva

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Hněvnice jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

Zápisy a usnesení zastupitelstva obce, pokud zde budou zveřejněny, budou upraveny podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004.

Neupravené verze těchto dokumentů budou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na obecním úřadě v Hněvnicích.